Skip to main content

Înscriere clasa a IX-a 2020 – 2021 »


Informații

Oferta educațională »
Informații Admitere liceu și învățământ profesional (Ministerul Educației)
Informații și precizări Admitere 2021 – 2022 (ISMB)
Informații și precizări Admitere 2020 – 2021 (ISMB)
Broșura de admitere 2020
Târgul educațional de licee din București

Ultimele medii de admitere
Matematică – InformaticăȘtiințele Naturii
2019: 9,422019: 9,49
2018: 9,452018: 9,64
2017: 9,632017: 9,78
Rata de promovare la Bacalaureat

2020: 100%

2019: 100%

2018: 100%

2017: 100%

2016: 100%

Constituirea claselor

Intensiv engleză

În clasele cu predarea intensivă a limbii engleze sunt înscriși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate, elevii care au promovat sau echivalat proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză (Art. 11, al (9)) și care solicită acest lucru.

În cazul în care mediile de admitere sunt egale va fi admis candidatul cu cea mai mare notă la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză. Dacă, după repartizarea candidaților care au susținut proba de verificare, mai rămân locuri libere se va organiza un test de limba engleză.

Intensiv informatică

În clasa de informatică intensivă sunt înscriși elevii care solicită acest lucru, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate.

În cazul în care, pe ultimul loc, sunt elevi admiși cu aceeași medie, departajarea se face prin nota la matematică.

În clasele de același profil

În clasele de același tip repartizarea se face grupând elevii după limbile moderne studiate.

Instrucțiuni admitere

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020–2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011–2012, prevăzută în anexa nr. I la OMECTS nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2011–2012, cu completările din OMEN 4829/30.08.2018, OMEN 3132/05.02.2019 și OMEC 4317/21.05.2020.

Procedură înscriere

Extras din anexa nr. I la OMECTS nr 4802/2010 – Art. 53

(1) În perioada 15 – 25 iulie 2011, absolvenții depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere*, cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:
a) cererea de înscriere**;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată;
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fișa medicală.

(3) Candidații care, în perioada menționată la alin. (1), nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană/a municipiului București de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană/a municipiului București, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

(4) Unitățile de învățământ liceal de stat transmit comisiei de admitere județene/a municipiului București, până la data de 25 iulie 2011, situația locurilor rămase libere în urma ne înscrierii unor candidați repartizați în sesiunea de admitere.

* Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate într-un dosar tip plic.
** Cererea de înscriere se completează pe fișa tip care se va găsi la punctul de înscriere.
Notă: Art. 53 se modifică în sensul că înscrierea se face în intervalul 13-20 iulie, potrivit Calendarului admiterii pentru anul școlar 2020–2021.

Înscrierea online

Extras din OMEC nr 4317/21.05.2020 – Art. I 2 (ordin integral)

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.